Sjekk ESTA-status
ESTA nyheter, informasjon og hjelp.

Personvern i forbindelse med ESTA-visumfritak

Redigert: jan. 21, 2024  | Tags: ESTA, Visa Waiver Program, ESTA-personvern, ESTA Data Privacy

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er et automatisert system som brukes av United States Department of Homeland Security (DHS) for å avgjøre om besøkende er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver Program (VWP). Programmet gjør det mulig for borgere fra deltakerlandene å reise til USA på turist- eller forretningsreise for opphold på 90 dager eller mindre uten visum. Selv om ESTA har forenklet innreiseprosessen til USA, har det også skapt bekymring for personvernet til de opplysningene som samles inn fra søkerne. Denne artikkelen tar for seg hvordan Customs and Border Protection (CBP) og DHS håndterer informasjon om ESTA-søkere og under hvilke omstendigheter disse opplysningene kan deles med tredjeparter.

Datainnsamling og bruk av CBP og DHS

Når reisende søker om ESTA, må de oppgi detaljert personlig informasjon. Dette omfatter biografiske opplysninger (som navn, fødselsdato og statsborgerskapsland), passopplysninger og svar på spørsmål om straffehistorikk, smittsomme sykdommer og tidligere reiser til visse land. Hovedformålet med å samle inn denne informasjonen er å vurdere om den reisende er kvalifisert til å reise inn i USA under VWP.

CBP, en del av DHS, er ansvarlig for å vurdere ESTA-søknadene. Informasjonen som oppgis, sjekkes mot ulike databaser, inkludert databaser for rettshåndhevelse, innvandring og terrorbekjempelse, for å avgjøre om søkeren utgjør en sikkerhets- eller rettshåndhevelsesrisiko. CBP bruker avanserte dataanalyser og risikovurderingsteknikker for å identifisere personer som kan kreve ytterligere kontroll eller som ikke er kvalifisert for reiser under VWP. Denne prosessen er avgjørende for å styrke grensesikkerheten og samtidig legge til rette for legitime reiser.

Datadeling med tredjeparter

Deling av ESTA-data med tredjeparter er et tema av spesiell interesse og bekymring. DHS har avtaler med visse utenlandske myndigheter og internasjonale organisasjoner om informasjonsdeling for å styrke sikkerheten. I henhold til disse avtalene kan ESTA-data deles med utenlandske myndigheter, men bare i samsvar med amerikansk lov og internasjonale avtaler. Slik deling er vanligvis begrenset til informasjon som er relevant for å forebygge terrorisme eller annen alvorlig grenseoverskridende kriminalitet.

I tillegg til utenlandske myndigheter kan DHS dele ESTA-data med andre amerikanske myndighetsorganer for formål som er i samsvar med oppdraget. Disse etatene omfatter blant annet utenriksdepartementet, Federal Bureau of Investigation (FBI) og National Counterterrorism Center (NCTC). Delingen av data skjer på en kontrollert måte, styrt av strenge protokoller og tilsyn for å sikre at personvern og borgerrettigheter beskyttes.

Data deles ikke uten videre, og det skjer i henhold til reglene i Privacy Act System of Records Notice, som du finner på DHS' nettsted. Det finnes noen få tilfeller der data kan deles utenfor ESTA-rammeverket. Disse tilfellene omfatter

  • Deling av informasjon med ulike sektorer i DHS - Denne delingen er selektiv og avgrenset slik at informasjonen og opplysningene bare kan brukes hvis bruken er i samsvar med sektorens oppgaver.
  • Utenriksdepartementets konsulære kontorer - Denne delingen skjer i etterkant av et avslag på reisetillatelse og har som spesifikt formål å hjelpe tjenestemennene med å ta en beslutning om visum basert på informasjonen som er gitt.
  • Deling av relevant informasjon med anerkjente og relevante føderale, delstatlige, lokale, stammebaserte og utenlandske myndighetsorganer - Dette inkluderer andre felles myndighetsinstitusjoner.
  • DHS kan beslutte å dele informasjon dersom de mener at delingen av informasjonen kan være til direkte nytte for antiterrorbevegelser, eller hvis den brukes til å samle informasjon i forbindelse med nasjonale og/eller internasjonale bakgrunnssjekker.
  • Fly- og sjøtransportører - Transportørene har kun tilgang til din status. De mottar ingen annen personlig informasjon enn den som er direkte knyttet til den endelige statusen for ESTA-reisetillatelsen din.

Bekymringer knyttet til databeskyttelse og personvern

DHS og CBP er svært oppmerksomme på personvernproblemene knyttet til innsamling og deling av personopplysninger. Derfor har de implementert en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet til ESTA-søkere. Disse tiltakene omfatter kryptering av data, tilgangskontroller og regelmessige revisjoner for å sikre at dataene håndteres sikkert og i samsvar med personvernlover og -forskrifter.

I tillegg til tekniske sikkerhetstiltak har DHS retningslinjer og prosedyrer for personvern som regulerer innsamling, bruk, deling og oppbevaring av ESTA-data. DHS Privacy Office spiller en nøkkelrolle når det gjelder å sikre at disse retningslinjene følges og at enkeltpersoners personvernrettigheter respekteres. Søkere har også visse rettigheter når det gjelder dataene sine, inkludert retten til å få tilgang til ESTA-søknaden sin og til å be om korrigering av eventuelle unøyaktigheter.

Oppbevaring og avhending av data

Oppbevaring av ESTA-data er et annet viktig aspekt ved personvern. DHS oppbevarer ESTA-informasjon i en periode som er i samsvar med oppdraget og de juridiske kravene. Generelt lagres ESTA-data i en periode på tre år fra innleveringsdatoen eller til passet som er knyttet til ESTA, utløper, avhengig av hva som inntreffer først. Etter denne perioden arkiveres dataene i ytterligere tolv år for å støtte rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet eller etterforskningsformål.

Når oppbevaringsperioden er utløpt, avhendes dataene på en sikker måte for å forhindre uautorisert tilgang eller bruk. DHS har strenge prosedyrer for avhending av sensitiv informasjon, noe som sikrer at personvernet til enkeltpersoner er beskyttet selv etter at dataene ikke lenger er nødvendige.

Hvis opplysningene ikke kasseres, arkiveres de etter at reisetillatelsen er utløpt. Dette er for å sikre at opplysningene er tilgjengelige, slik at de kan gjenfinnes dersom det skulle være behov for dem i forbindelse med nasjonal sikkerhet, etterforskning og andre relaterte rettshåndhevingsformål. Det er begrenset tilgang til opplysningene etter at de er arkivert, og de vil bare bli hentet frem igjen for de formålene som er nevnt ovenfor.

Konklusjon

ESTA Visa Waiver-programmet spiller en viktig rolle for å gjøre det lettere å reise til USA og samtidig ivareta den nasjonale sikkerheten. DHS' og CBPs innsamling, bruk og deling av ESTA-data er underlagt strenge personvern- og databeskyttelsestiltak. Disse tiltakene er utformet for å balansere behovet for sikkerhet med beskyttelsen av individuelle personvernrettigheter. Selv om bekymringen for personvernet er berettiget, har DHS og CBP vist at de er opptatt av å håndtere personopplysninger på en ansvarlig og åpen måte. Etter hvert som det internasjonale reise- og sikkerhetslandskapet utvikler seg, vil arbeidet med å forbedre personvernet fortsatt være en hovedprioritet for DHS og de underliggende etatene.